UGC跨平台投放对受众信息行为的影响研究
毕达天, 孔婧媛, 米艳霖, 张雪
Research on the Impact of UGC Cross-Platform Delivery on Audience Information Behavior
Bi Datian, Kong Jingyuan, Mi Yanlin, Zhang Xue
图书情报工作 . 2023, (16): 76 -87 .  DOI: 10.13266/j.issn.0252-3116.2023.16.008